Algemene Voorwaarden

 

Prijs

De prijs is deze zoals op het bestek/offerte vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging inde structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

 

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, Teclogics.

 

Geschillen

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Leuven bevoegd.

 

Aansprakelijkheid

Teclogics is - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten, voor schade ten gevolge van enig advies van Teclogics ten aanzien van die producten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende producten of diensten. Teclogics is voorts - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook niet van derden.

Teclogics heeft een Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating met Fortis afgesloten onder contract nr.: 03/66.196.120/03 met de volgende gewaarborgde bedragen: Lichamelijke en materiële schade: gemengd € 1.500.000,00 per schadegeval; Vrijstelling per schadegeval: € 173,53.

 

Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedwongen.

Indien anders werd bedongen, wordt dit vooraan op het factuur genoteerd en zal het factuur moeten betaald worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 12 % vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 25.

Copyright © 2020 Teclogics. All Rights Reserved.
Algemene Voorwaarden